VD:s ansvar - 17 viktiga saker att tänka på

 

Som VD har man ett stort ansvar när det gäller företagets ekonomi och drift. Men också ett stort personligt och juridiskt ansvar. Här är det viktigaste att tänka på när det gäller VD:s ansvar:

 

 1. Enligt aktiebolagslagen har vd:n ansvaret för den dagliga förvaltningen av bolagets angelägenheter. I övrigt är det styrelsen som avgör vilken beslutanderätt som ligger under vd:s ansvar.
 2. Vd:ns huvuduppgifter bör också tydliggöras i en skriftlig vd-instruktion. VD:n har inte skyldighet att rapportera sådant som inte styrelsen uttryckligen frågat efter i VD-instruktion, om det inte av stor vikt för styrelsen att veta detta. Det är därför viktigt att dessa dokument ger en tydlig bild av den rapporteringen som styrelsen förväntar sig från VD.
 3. En VD bör inte ta på sig för stort ansvar i VD-instruktionen utan bara ansvara för den löpande verksamheten. Härigenom skapar man sig själv ett större utrymme.
 4. I VD:s ansvar ligger att genomföra och rapportera de delegerade frågeställningar som styrelsen givit.
 5. I VD:s ansvar för den löpande förvaltningen ingår också arbetsmiljön på företaget. Här gäller sedan en tid nya föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö. Människor ska inte behöva bli sjuka på grund av ohälsosam arbetsbelastning eller kränkande särbehandling på jobbet och det är vd:s ansvar för att detta inte sker.
 6. I de flesta situationer är det styrelsen som har det slutgiltiga ansvaret, och därmed är det i första hand styrelsens ledamöter som kan drabbas av ett personligt betalningsansvar för företagets förpliktelser och som också riskerar att få skadeståndsanspråk riktade mot sig från företagets ägare eller från någon av borgenärerna. Men i vissa situationer har även företagets vd ett gemensamt ansvar med styrelsen. Som vd kan det på grund av reglerna om det personliga betalningsansvaret vara bra att ha en försäkring som ger ersättning om hen skulle bli betalningsansvarig. En sådan ansvarsförsäkring brukar tecknas av bolaget och anses som en del i ersättningen till VD.
 7. Vad vi ska göra är en styrelsefråga och hur vi gör det är en VD-fråga.
 8. Att ansvara för att bolagets bokföring sköts i överensstämmelse med lagar och god redovisningssed. Läs om de viktigaste ansvarsfrågorna för en VD.
 9. Att med omedelbar verkan underrätta styrelsens ordförande när det finns anledning till att styrelsen måste ta ställning i en viss fråga eller ett visst ärende. Och fortlöpande informera styrelsen om viktiga förhållanden och händelser som berör aktiebolag
 10. Att i god tid före början av varje nytt räkenskapsår upprätta och inlämna ett förslag till affärsplan och årsbudget innehållande likviditetsbudget, resultatbudget och balansbudget till aktiebolagets styrelse. 
 11. Att inom ramen för sin behörighet delegera beslutanderätt till annan tjänsteman inom aktiebolaget samt utfärda fullmakt.
 12. Att ansvara för att interna rutiner i den interna kontrollen följs.
 13. I VD:s ansvar ligger att driva affärsverksamheten. Hur och med vilka ska vi göra affärer med? Vad kräver ni av mig som VD. Hur arbetar ni med riskspridning?
 14. Att titta på bolagets affärsmodell och övergripande målsättningar och stämma av mot uppnådda mål.
 15. Ledningsgruppens arbete är VD:s ansvar.
 16. Att hjälpa organisationen att bli effektivare och se till att processer, möten och rapportrutiner fungerar optimalt.
 17. Att se till att medarbetarna trivs och producerar. 

 

Behöver ni hjälp med VD-rekrytering? Kontakta oss på Valegro!