Om VD-rollen

 

AKTIEBOLAGET

Hur är ett företag är uppbyggt, och vilka lagar styr? Vem bestämmer i företaget och vem är det som väljer inriktning och hur visioner och mål ska läggas upp. Vad har ägarna för uppgift och hur ska en bra styrelse arbeta, samt vad ska vd göra i det dagliga arbetet, och vilket personligt och kollektivt ansvar har styrelsen och vd. Vad säger Aktiebolagslagen (ABL). Hur fungerar de fyra övergripande bolagsorganen som finns lagstiftade– bolagsstämma, styrelse, VD och revisor – men den moderna bolagsstyrningen enligt svensk kod för bolagsstyrning kompletterar med tre ytterligare organ: valberedning, ersättningsutskott och revisionsutskott.

EKONOMI

Hur kan man göra en investering om man inte vet hur det går för företaget? Vad är skillnaden mellan Resultaträkning och Balansräkning. Vad är nyckeltal och vilka nyckeltal gäller för vår bransch? Hur kan vi avläsa hur det går för våra konkurrenter?

REKRYTERING

På vilket sätt ansvarar vd för rekrytering och ev. felrekrytering som kan bli riskfyllt och kostsamt. Hur undviker vi fallgroparna på bästa sätt? Vilka strategier långsiktigt har vi med våra rekryteringar och vilka urvalskriterier ska vi använda oss av. Tester, bakgrundskontroll osv.

ARBETSRÄTT

Att känna till vilka lagar och förordningar som gäller inom arbetsrätten är otroligt viktigt att känna till för vd. Gör man fel på detta område, så kan det kosta mycket pengar. Arbetsmarknadens parter har kommit överens om vissa spelregler som gäller, och dessa måste man känna till. LAS & MBL är några som är lagstadgade och sedan finns kollektivavtal som reglerar parternas överenskommelser.

MARKNADSFÖRING

Hur ska vi marknadsföra företaget och våra produkter eller tjänster? Vem är kunden? Vad är vår affärsidé? Vad är vår Unique Selling Point (USP)? Vilken marknad är vi på? Hur stor budget har vi att marknadsföra oss med? Hur ser den nya digitala världen ut i jämförelse emot traditionell media? Vi går igenom området och ser hur vi på bästa sätt kan marknadsföra oss på bästa och det mest ekonomiska sättet.
Vad är det som gör att vi väljer olika varumärken? varför får inte vi kunden som vi vill ha? Eller hur ska vi göra för att få de kunder vi vill ha? Vilka signaler skickar vi till marknaden genom vårt sätt att vara och hur tolkas våra signaler på marknaden tillsammans med vårt varumärke?

FÖRSÄLJNING

Vad är det som gör att man skapar bra försäljning i ett företag? Hur stor säljstyrka ska vi ha? Vad är säljarnas primära mål och hur kommer dom dit? Vad driver säljarna? Hur skapar vi ett bra säljteam och motiverar säljarna att göra det vi förväntar oss? Erfarenheten visar att vi måste var aktiva och hålla igång säljteamet hela tiden, då det annars riskerar att självdö.

INKÖP

Att ha koll på inköpet på företaget kan vara skillnad på tusentals kronor eller miljontals kronor. Har man en produktionslinje eller säljer produkter, så är det superviktigt att känna till hur man får ett bra inköpspris och veta hur det påverkar hela företaget. Att sitta och försöka sälja till en slipad inköpschef, är nog ett av de tuffaste matcher man går igenom. Vi går igenom vad som är viktigt att tänka på.

LEDARSKAP

Ledarskap är ur ett organisatoriskt synsätt ett speciellt beteende som människor utövar i avsikt att påverka andras tänkande, inställning och uppförande, står det som förklaring i Wikipedia. Vad innebär det här i praktisk vardag? Vad är en bra ledare? Kan man träna sig till att bli en bra ledare, eller är det medfött? Hur ska vi på bästa sätt föregå med gott exempel inför både kunder, personal och andra intressenter? Vi är ansiktet utåt och vi är företagets ledare som vd, vilket ställer stora krav på oss som ledare.
Vad gör vi i organisationen rätt & vad kan vi förbättra? Hur kan det ligga på vd´s ansvar att skapa resultat i verksamheten? Hur ska jag som vd kunna tänka annorlunda & hur kan jag få med mig ledningsgrupp & anställda på vår resa framåt? Nyttiga tankar, idéer & verktyg i detta pass

Ledarskapet hänger mycket på vd, som ledare & chef för verksamheten. Denna måste förstå vilka organisatoriska principer som gäller för tex gruppsamverkan och ha en god förmåga och kunskap om hur man kan få andra människor att följa med.

Hur ska vd arbeta för att vara och framstå som en bra ledare, och att få behålla den kompetensen som vi önskar inom bolaget? Att kunna situations anpassa sitt ledarskap i praktiken. Bedriva ett modernt ledarskap och vara professionell.

ORGANISATION

Hur bygger man en formell struktur som kan genomföra affärsplanen, som är bemannad med kvalificerade medarbetare och som vet vad de skall göra och vilka medel de disponerar samt vilka befogenheter de har.

AFFÄRSPLAN, AFFÄRSIDÉ, MÅL & VISIONER

Vad är en affärsplan och varför lyckas en del företag och andra inte? Nyckeln ligger dels vem som är ledare och chef på företaget och hur hon eller han använder sin affärsplan. Att sedan implementera affärsplanen i en organisation, med både ägare / styrelse och hela personalstyrkan. Att utforma både vision, affärsidé, mål och affärsplan.

KOMMUNIKATION & RETORIK
Jag har sagt det tusen gånger till hela personalen och jag påpekar det varje gång som vi har möten, men ändå fattar ingen någonting! Kanske detta beror på mig själv som ledare? Hur framför jag ett budskap och vad lägger jag in för värderingar, kroppsspråk och i vilken miljö kommunicerar jag? Man brukar säga: Som man ropar får man svar! Kanske hela kommunikationen ligger på mitt ansvar som VD?

RESULTAT

Fördjupning i sin inriktning på lönsamheten i företaget. Hur kan jag mäta olika variabler och hur kan jag som vd påverka ekonomin i företaget. Nyckeltalsberäkningar och den ekonomiska utvecklingen i företaget.

AFFÄRSJURIDIK

Att ha en grundläggande kunskap om de lagar som berör företag när det gäller avtal, köp och försäljning, och olika lagar inom marknadsrätt.

PROJEKTPLANERING / MANAGEMENT

Projekt har funnits i alla tider. Projektet syftar till att uppnå vissa mål och resultat inom en viss angiven tid. Projektet har en början och ett slut. Under den tid som projektet varar skall vissa arbetsuppgifter utföras på ett visst sätt för att man skall nå bestämda mål. Projektet kräver en egen organisation för ledning och styrning, egen ekonomi och egen budget för verksamheten. Projektet planeras, startas, genomförs och avslutas. Projektet är inte detsamma som den egentliga verksamheten utan bildar en egen helhet som arbetar för att nå sina speciella mål. Resultatet av projektet kan emellertid innebära att ny verksamhet startas eller att ordinarie verksamhet förändras alternativt att en bestämd uppgift slutförts.

ARBETSMILJÖANSVAR

Arbetsmiljölagen är entydig. Ansvaret för arbetsmiljön är arbetsgivarens. Det betyder att arbetsgivaren ska verka för en god arbetsmiljö genom att förebygga risker i arbetet för att förhindra olycksfall och ohälsa. Eftersom arbetsgivaren är en juridisk person tillkommer ansvaret i praktiken den högsta ledningen inom företaget, vilket i första hand riktar sig till vd i företaget. Ansvaret för arbetsmiljön som sådant kan inte delegeras, bara ansvaret att utföra uppgifter avseende arbetsmiljön.

Valegro är specialiserade på att genomföra chefsrekryteringar och executive search, kontakta oss idag för att få hjälp med er rekrytering!