VD Rekrytering

Mer än en vanlig rekrytering
Kontakta oss Sök jobb

Rekrytera er VD genom oss

Vi har under många år rekryterat, lett och varit en del av ledningsgrupper inom många olika branscher. Med vår djupa branscherfarenhet, validerade processer, breda nätverk och en stor förståelse för dagens utmaningar har vi kompetensen och erfarenheten att rekrytera er nästa VD.

Uppdragsbeskrivning

Valegro tillämpar en tillförlitlig rekryteringsprocess.
Denna process säkerställer att vi hittar den kandidat som bäst matchar överenskommen kravprofil och att ni som kund får den kompetens och erfarenhet som ni eftersöker.

Behovsanalys

Vid vd rekrytering jobbar vi alltid två rekryteringskonsulter gemensamt. Tillsammans med kund sätter vi oss in i bolagets karaktär, behov och framtidsplaner för att skapa en så tydlig bild som möjligt av hur vi sedan ska forma kravspecifikationen. Vi tar en aktiv och ledande roll genom processen och genom frågeställningar till er kommer vi att belysa de viktigaste delarna för att få en lyckad rekrytering.

Kravspecifikation vd rekrytering

I samband med att vi gör behovsanalys tar vi även fram en kravspecifikation. Kravspecifikationen kommer att innehålla krav på teoretisk kompetens, senioritetsnivå m.m. men vi lägger även stort fokus på egenskaper. Som ledare för ett företag behöver du ha specifika egenskaper som visar på att du med bibehållen energi klarar att leda ett bolag över tid och dessa egenskaper kan vara till viss del specifika för bransch och företagskultur. Kravspecifikationen dokumenteras och godkänns av kund.

Annonsering

Kravspecifikationen ligger till grund för annonsen som ska publiceras. Annonsen kommer att utformas enligt konstens alla regler, den ska vara attraktiv för sökande, modern och formulerad för att möta den digitala världen och sociala medier där platsannonsering idag sker till nästan hundra procent. Efter att kunden är nöjd med korrekturläsning av annons publiceras den.

Robert Klatzkow – Rekryterare
Robert Klatzkow

Headhunter/Adviser
Email: robert@valegro.se
Telefon: 073-530 37 98

 

erika klatzkow
Erika Klatzkow

Headhunter/Adviser
Email: erika.klatzkow@valegro.se
Telefon: 070 412 19 50

Kandidatanskaffning

Vi inhämtar kandidater via annons, cv databaser, vår egen kandidatbank med ca 2000 kandidater samt vårt eget stora kontaktnät. Vi arbetar alltid aktivt med att hitta kandidater och kartlägger branscher samt närliggande branscher för att nå ut till rätt människor. Att matcha och hitta kandidater till rätt position är vår stora passion och vår rutin på detta sträcker sig mer än 20 år tillbaka i tiden.

Urval

Valegro går igenom samtliga aktuella kandidater för tjänsten. Vi besvarar alla frågor och sköter alla kontakter med kandidaterna. Vi kommunicerar även med de som inte går vidare och håller en hög servicenivå till alla, oavsett om de går vidare eller ej. Vi jobbar med att skapa en god kandidatupplevelse rakt igenom då vi representerar både vår kund och oss själva i vårt arbete med rekryteringen.

Intervju

Aktuella kandidater kallas till en intervju och bedöms med utgångspunkt från den gemensamt framtagna kravprofilen. Vi är alltid två rekryteringskonsulter på intervjuerna och får på så sätt ett brett perspektiv och två olika synvinklar. Intervjuerna fokuserar på kandidatens bakgrund, kapacitet, uppnådda resultat, framtidsperspektiv, drivkraft, motivation och egenskaper. I första intervjun med kandidaterna arbetar vi med kompetensbaserad intervjuteknik vilket handlar om att ställa samma frågor till varje kandidat och utveckla samtalet.

Kandidatpresentation

När vi gjort ett urval av de intervjuade kandidaterna sätter vi upp en long list av de som bäst passar kravspecifikationen. Dessa kandidater (5-6) presenteras personligen för er varav ni bestämmer er för att intervjua 2-3 kandidater (short list). Innan era intervjuer kommer kandidaterna att testas och i samband med det djupintervjuas i en teståterkoppling. Denna teståterkoppling kommer att delges er innan era intervjuer.

Testning

I vd rekrytering arbetar vi med Hucamas testverktyg. Testerna åtföljs av en djupintervju och teståterkoppling där vi djupdyker i kandidaten och kartlägger på så sätt personlighet, beteende och kognitiv förmåga. Kandidaterna gör två tester:
Hucamas Reflector Big 5 personality
Hucumas Connector Ability – testar kognitiv förmåga

Referenser

Kunden meddelar oss vilka kandidater som är intressanta att gå vidare med i rekryteringsprocessen. Valegro inhämtar två till tre referenser på den eller de kandidater kunden önskar anställa. Kunden erhåller referensinformation gällande aktuell kandidat efter kandidatens medgivande.

Bakgrundskontroll

Det huvudsakliga syftet med att använda bakgrundskontroller i din rekryteringsprocess är att verifiera de uppgifter kandidaten lämnat. Stämmer information eller finns det avvikelser?
Vår partner Valida börjar alltid med att identifiera vilka risker som är störst i den aktuella befattningen. Risker skiljer sig åt beroende på vilken befattning det rör sig om.

Ett lika viktigt syfte är att se om det finns några andra uppenbara risker med kandidaten i förhållande till den tjänst och företag man skall jobba i. Därför är det viktigt att göra en riskbedömning innan bakgrundskontrollen inleds.

Exempel på informationsområden, som alltid är hämtad från offentliga register är:
Personalia, ekonomisk situation, rättsliga ärenden, bolagsengagemang, CV vidimering och internetsökning

Prata med oss innan ni sätter igång rekryteringen. Vi träffas gärna för att höra om era utmaningar och beskriva hur vi kan hjälpa just er.

ETT URVAL AV VÅRA KUNDER

KONTAKTA OSS

 

  Vanliga frågor om VD-rekrytering

  Nedan svarar vi på några av de vanligaste frågorna om VD-rekrytering.


  Hur hjälper ni företag vid VD-rekrytering?

  Vi erbjuder en heltäckande tjänst för rekrytering av VD till företag. När ni anlitar oss för rekrytering tar vi ansvar för hela processen från workshop i och med kravspecifikationen, annonsering och annonsproduktion, search, tester och referenser. Vårt nätverk är omfattande med fler än 6000 kandidater.

  Kriterierna för rekryteringen kan anpassas utifrån den kravspecifikation ni ger oss och vi testar även kandidaterna. Exempelvis kan vi utforma särskilda testmoment om det krävs kunskaper inom en viss bransch eller om speciella personliga egenskaper är nödvändiga för tjänsten.


  Hur arbetar ni med VD-rekrytering?

  Av oss får ni hjälp med:

  • Annonsutformning
  • Publicering av annonsen
  • Search
  • Kunskaps- och personlighetstest
  • Teamsintervjuer
  • Telefonintervjuer
  • Personliga möten

  Slutligen presenterar vi de mest lämpliga kandidaterna till kunden.

  För att kvalitetssäkra vårt uppdrag sker uppföljning med båda parter (kund & Kandidat) inom 3 månader från anställningens start. Uppföljningarna genomförs i syfte att säkerställa både medarbetares - och kundnöjdhet och ger en möjlighet för samtliga parter att löpande utvecklas tillsammans.


  Ansvarsfördelning mellan VD och styrelse

  Ansvaret för att leda och ta hand om ett företag delas mellan verkställande direktören (VD) och styrelsen. VD ansvarar för den dagliga driften och hanteringen av arbetskraften på företaget medan styrelsen är ansvarig för det strategiska ledarskapet och övergripande beslutsfattandet.

  Styrelsen ger riktlinjer och instruktioner till VD om hur verksamheten ska skötas och ger godkännande för viktiga beslut och åtgärder. VD är underställd styrelsen och rapporterar till den regelbundet om verksamhetens utveckling och om eventuella utmaningar uppstår. Både VD och styrelsen är ansvariga för att företaget följer lagar och regler inom den bransch och det land som det verkar.


  VD-rekrytering – steg för steg

  När ni anlitar oss bistår vi er med att:

  • Arbeta fram en egen kravprofil över vilka krav och förväntningar som ställs på en blivande VD eller medarbetare på företaget.
  • Annonsera ut tjänsten via flera av de största sökkanalerna i Sverige
  • Välja ut de mest lämpade jobbkandidater för teamsintervju.
  • Utföra personlig intervju med kandidaterna som gått vidare från teamsintervjun.
  • Överlämna en klar och tydlig presentation av de bästa kandidaterna och boka in möten mellan er och kandidaterna.
  • Genomföra tester och ta in referenser från kandidaternas tidigare arbetsgivare, underställda och kollegor.
  • Rådge er vid beslut om vilken av kandidaterna som ska få den aktuella tjänsten.
  • Följa upp varje anställning och utvärdera om rekryteringen av VD var lyckad.

  Så hittar vi rätt kandidat

  För att lyckas fokuserar vi på att formulera en konkret kravspecifikation. Detta gäller särskilt vid rekrytering av nyckelroller som exempelvis VD. Vi arbetar tillsammans med er för att identifiera de teoretiska kunskaper och personliga egenskaper som krävs för tjänsten. Det är essentiellt för oss att lära känna ert företag och arbetsmiljö för att kunna matcha rätt kandidat med rätt verksamhet. Vi arbetar proaktivt genom att kontinuerligt träffa nya potentiella kandidater och bygga vårt nätverk så att vi kan vara redo när behovet uppkommer.

  Vi använder oss av olika tester för att kvalitetssäkra kandidaterna. Våra kandidater får genomgå personlighetsbedömning, kompetensbaserade tester, logiska kunskapstest och färdighetstest. Vi genomför självklart även bakgrundskontroller och tar referenser. Test som används är Reflector Big 5 Personality som mäter personlighet baserat på fem dimensioner och Connector Ability som mäter generell intelligens och kognitiv färdighet.